SERVO ALGEMENE VOORWAARDEN EN HERROEPINGSRECHT

 

·        Door zich in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

·        Elke consument die zich inschrijft voor een training heeft een kosteloos herroepingsrecht gedurende een periode van twee weken na de eerste aanmelding.

·        Het gebruik van de SERVO-principes en -oefeningen dient met de nodige zorg te gebeuren. 

·        De SERVO syllabus, opleiding van twee dagen en de acht weken training zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

·        Elk gebruik van SERVO gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

·        Indien je vragen hebt bij SERVO of de aanwending ervan, stel je die tijdens de opleiding. Je kan een SERVO-workshop volgen of een afspraak maken voor persoonlijke coaching. Deelname aan een SERVO-training kan vanaf 18 jaar. Een ontwikkeld bewust brein is immers voorwaarde om SERVO correct toe te passen.

·        Indien je aan depressie lijdt, burn-out hebt, chronisch vermoeid bent, onverwerkt trauma hebt, alsook bij elk medisch of psychisch probleem, dien je hulp te zoeken via de geëigende professionele kanalen (artsen, psychologen). De SERVO-principes en -oefeningen zijn bestemd voor het gewone dagelijkse leven van in essentie goed functionerende mensen.

·        TEVERINA bvba en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, materieel of immaterieel, in de meest ruime zin. Ingeval van directe schade is TEVERINA bvba gehouden tot herstel in natura (aanbieding nieuwe training). De aansprakelijkheid van TEVERINA bvba en haar trainers is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de deelnemer heeft betaald voor zijn/haar deelname aan de training.

·        De facturen zijn betaalbaar binnen de twee weken na factuurdatum. Bij niet-betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrestvoet verschuldigd alsook redelijke incassokosten.

·        De bepalingen inzake privacy staan op een afzonderlijke webpagina onder “Condities”.

·        Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.